LKF


 


Licenzes un sertifikāti LKF


Čempionāti ar LFK līdzdalību


WAKO - GAISF biedrs


Tiesnešu sastāvs LFK


Valde


Dokumenti


Federācijas sportistu reģistrs


Federācijas izlašu sastāvs


Sporta speciālistu licencēšana


Federācijas kontakti
 
 
Sporta treneru sertifikācija Latvijā

Par sporta treneri Latvijā var strādāt vienīgi personas, kuras ieguvušas atbilstošas kategorijas sertifikātu konkrētā sporta veidā vai kuras ieguvušas diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā vai studentiem, kas vēl studē.
Tikai ar sporta speciālista sertifikātu vai atbilstošu izglītību persona var vadīt sporta treniņus (nodarbības), veikt izglītojošo vai metodisko darbu sporta jomā, sniegt atbalstu tiem, kuri apmeklē sporta treniņus (nodarbības) vai apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.
Sertifikācijas kārtību un prasības Latvijā nosaka MK noteikumi Nr. 77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām" (turpmāk – Sertifikācijas noteikumi).

Saskaņā ar Sporta likumu, sporta speciālistu sertifikāciju veic biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome” (https://likumi.lv/ta/id/68294-sporta-likums).

Sertifikācijas un resertifikācijas kārtība

Sporta speciālista sertifikācija paredz trīs kategoriju – A, B vai C – sertifikātu. Sertifikācijai un resertifikācijai iesniegtos dokumentus izskata Latvijas Sporta federāciju padomes Sporta speciālistu sertifikācijas komisija.

Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem. Lai atjaunotu sertifikātu jeb resertificētos, persona ne vēlāk kā mēnesi pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām vai piektajā gadā pēc diploma iegūšanas augstākajā pedagoģiskajā izglītībā sporta studiju programmā iesniedz resertifikācijai nepieciešamos Dokumentus.

Persona, kura vēlas saņemt sertifikātu, Latvijas Sporta federāciju padomē iesniedz rakstisku iesniegumu, kam pievieno sertifikācijai nepieciešamos dokumentus. Dokumentu saraksts un veidlapas pieejamas sadaļā Dokumenti.

Sertifikātu izsniedz konkrētā sporta veidā un viens no dokumentiem, kas jāiesniedz Latvijas Sporta federāciju padomē, ir attiecīgā sporta veida atzītās sporta federācijas rakstisks atzinums par atbilstību attiecīgās kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām. Par atzinuma saņemšanu pretendentam jāvēršas attiecīgajā atzītajā sporta federācijā – Atzīto sporta federāciju reģistrs.

Visas personas ar augstāko sporta izglītību vai derīgu sporta speciālista sertifikātu tiek iekļautas publiski pieejamā Sporta speciālistu reģistrā.

Sertifikācijas prasības A, B vai C kategorijas sporta speciālistiem skatīt: Ministru kabineta 2010. gada 26. janvāra noteikumi Nr. 77. Būtiskākās no tām:

A kategorijas sertifikāts Sertifikāta iegūšanai var pretendēt persona, kura ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību sportā, kā arī pēdējo piecu gadu laikā ir sagatavojusi komandas vai sportistus, kuri startējuši Latvijas izlases komandas sastāvā un uzrādījuši rezultātus, kas atbilst augsta līmeņa rezultātu noteikšanas kritērijiem.
B kategorijas sertifikāts Sertifikāta iegūšanai var pretendēt persona, kura ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību sportā. C kategorijas sertifikāts Sertifikāta iegūšanai var pretendēt persona, kura pēdējo piecu gadu laikā apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmu attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā.

C kategorijas sertifikāta saņemšanai atbilstoša izglītības programma šobrīd ir licencēta šādās izglītības iestādēs: Latvijas Treneru tālākizglītības centrs Sporta izglītības aģentūra Liepājas Universitāte (Mūžizglītības nodaļa) Latvijas Sporta deju federācijas izglītības centrs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde "Fitnesa Mācību Centrs". Strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) bez izsniegta sertifikāta ir tiesības:

sporta speciālistiem, kuri ieguvuši diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā (piecus gadus kopš diploma saņemšanas). Informāciju par šiem sporta speciālistiem to iekļaušanai sporta speciālistu reģistrā iesniedz attiecīgā augstākās izglītības iestāde. personām, kuras uzsākušas studijas – iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā un atbilst Sertifikācijas noteikumos noteiktajiem kritērijiem. Papildu informācija sadaļā Sporta studiju studentiem.


 

LATVIJAS KIKBOKSINGA FEDERĀCIJA
Brīvības gatve 197, korpuss 36, ofiss 202, Rīga LV-1039, Latvija
Tālr.: (+371) 26226838
E-pasts: , Internets: www.wakolat.lv